Witaj!

Zadzwoń 46 832 44 69 kontakt@drogeriemarysienka.pl

Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „DROGERIE MARYSIEŃKA” („Regulamin”)

I. PRZEDMIOT REGULACJI I DEFINICJE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
IV. CENA I DOSTĘPNOŚĆ
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
VI. DOSTAWA
VII. PŁATNOŚĆ
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IX. REKLAMACJE
X. DANE OSOBOWE
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. PRZEDMIOT REGULACJI I DEFINICJE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.drogeriemarysienka.pl/ (zwanego dalej Sklepem), a w szczególności tryb dokonywania zakupów, warunki płatności i dostaw oraz postępowanie reklamacyjne.

2. Sklep służy do zawierania Umów sprzedaży przez Sprzedającego z Kupującymi, dokonującymi zakupów w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Administratorem strony internetowej: http://www.drogeriemarysienka.pl/ prowadzącym za jej pośrednictwem działalność gospodarczą w formie Sklepu jest: Drogerie Marysieńka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obrzeżna 1, 02-691 Warszawa, NIP: 5213651669, numer KRS: 0000468327, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do korespondencji: ul. Mszczonowska 30/32, 96-100 Skierniewice, e-mail: kontakt@drogeriemarysienka.pl, nr tel.: +46 832 44 69 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora).

4. Na potrzeby niniejszego Regulamin wprowadza się następujące definicje:

a) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

b) Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Kupujący – osoba zawierająca Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze Sprzedawcą.

d) Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być przedmiotem Zamówienia. Wszystkie Produkty objęte asortymentem Sklepu są nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i mogą być przedmiotem sprzedaży.

e) Sprzedawca – Drogerie Marysieńka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obrzeżna 1, 02-691 Warszawa, NIP: 5213651669, numer KRS: 0000468327, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do korespondencji: ul. Mszczonowska 30/32, 96-100 Skierniewice, e-mail: kontakt@drogeriemarysienka.pl, nr tel.: +46 832 44 69 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora).

f) Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Kupujący.

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu.

h) Usługodawca – Drogerie Marysieńka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obrzeżna 1, 02-691 Warszawa, NIP: 5213651669, numer KRS: 0000468327, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do korespondencji: ul. Mszczonowska 30/32, 96-100 Skierniewice, e-mail: kontakt@drogeriemarysienka.pl, nr tel.: +46 832 44 69 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora).

i) Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, w szczególności Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne:

a) utrzymuje i udostępnia stronę internetową służącą do składania zamówień;

b) udostępnia interaktywny formularz umożliwiający Kupującym złożenie zamówienia w Sklepie.

4. Do prawidłowego korzystania i dokonywania transakcji w Sklepie konieczne jest korzystanie przez Kupującego z komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, oraz posiadającego dostęp do Internetu, a także do poczty elektronicznej. Optymalna rozdzielczość w której powinny być przeglądane strony Sklepu to 1024x768 pikseli.

5. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa i ewentualne ujawnienie danych zgromadzonych w ramach świadczonej usługi elektronicznej w przypadku dochowania przez siebie należytej staranności w zakresie zapewnienia jej dostatecznych środków bezpieczeństwa oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

8. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu.

9. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.) - treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546.

10. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://www.drogeriemarysienka.pl/ oraz w formie pliku PDF przygotowanego do pobrania lub wydruku.

11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu odpowiedniej strony internetowej do złożenia zamówienia oraz interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu odpowiedniej strony internetowej do złożenia zamówienia oraz udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub rezygnacji z jego złożenia.

IV. CENA I DOSTĘPNOŚĆ

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu pod adresem:

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

4. Koszty dostawy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cennika u dostawcy Sprzedawcy. Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o takim przypadku drogą mailową lub telefonicznie, po złożeniu Zamówienia. W przypadku zmiany kosztów dostawy Kupujący ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub w drodze mailowej w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczone przez niego środki finansowe na jego rachunek bankowy, lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

5. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Produktów spośród oferowanych w Sklepie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Produktu w ramach jednej transakcji Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Produktu. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Produktu w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

6. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju, do którego Produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego Produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza Produkty wywieźć lub przekazać, czy Produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

7. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje zawarte na opakowaniach Produktów są tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. Informacje te są jednak dostępne co najmniej w języku polskim.

8. Dostępność Produktów, które nie są przechowywane w magazynie Sprzedawcy, musi zostać potwierdzona przez dostawców Sprzedawcy. Informacje na temat dostępności produktów są udzielane Kupującemu na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia. Informacje te pochodzą bezpośrednio od dostawców, a zatem w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić błędy lub zmiany.

9. Jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, w możliwie najkrótszym terminie, o całkowitej lub częściowej niedostępności Produktu.

10. W razie całkowitej niedostępności Produktu:
- Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie drogą elektroniczną stosownego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o całkowitej niedostępności Produktu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie uzyskane od niego w związku ze złożonym Zamówieniem środki finansowe na podany przez niego rachunek bankowy, lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę;
- w przypadku niezłożenia przez Kupującego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o całkowitej niedostępności Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo do anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego, a wszelkie do tej pory uzyskane od Kupującego środki finansowe zostaną mu zwrócone na podany przez niego rachunek bankowy, lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od upływu terminu do złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. W razie częściowej niedostępności Produktu:
- Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie drogą elektroniczną stosownego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o częściowej niedostępności Produktu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie uzyskane od niego w związku ze złożonym Zamówieniem środki finansowe na podany przez niego rachunek bankowy, lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę;
- w przypadku niezłożenia przez Kupującego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o częściowej niedostępności Produktu, Zamówienie Kupującego zostanie przez Sprzedawcę anulowane w części, w jakiej dotyczy Produktów niedostępnych, a w pozostałej części będzie nadal realizowane. Uzyskane już od Kupującego środki finansowe w wysokości nadwyżki ponad nową cenę Zamówienia zostaną mu zwrócone na rachunek bankowy podany przez Kupującego, lub w inny zaproponowany niego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od upływu terminu do złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Składanie przez Kupującego Zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu i jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Wybór określonych produktów do Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego na stronie Produktu polecenia „Do koszyka”. Wybrany w ten sposób Produkt lub Produkty ujawniane są wówczas w koszyku. Koszyk wskazuje również łączną cenę sprzedaży za umieszczone w nim Produkty.

3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikowania wybranego dotychczas do koszyka asortymentu Produktów (rodzaj, ilość). Dla złożenia Zamówienia Kupujący powinien wybrać formę płatności oraz formę dostawy Produktu/Produktów. Złożenie zamówienia wymaga dodatkowo podania wskazanych w formularzu danych Kupującego.

4. Kupującego obciążają dodatkowo koszty dostawy Produktu/Produktów, których wysokość jest wskazana w trakcie składania zamówienia – po wyborze określonej formy dostawy, z uwzględnieniem postanowień pkt IV ust. 4.

5. Ostateczne złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie na Produkty ujęte w koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Złóż Zamówienie”, co jest równoznaczne ze złożeniem wobec Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów/Produktu na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem. Informacje o cenie Produktów i kosztach dostawy są wiążące dla Kupującego od momentu złożenia Zamówienia, z uwzględnieniem postanowień pkt IV ust. 4.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca:

a) niezwłocznie rezerwuje zamówiony Produkt w magazynie i przystępuje do realizacji Zamówienia.

b) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, potwierdza Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej warunki Umowy sprzedaży i gotowość realizacji Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia) co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera również numer rachunku bankowego dla dokonania wpłaty – w przypadku dokonania wyboru takiej formy płatności.

VI. DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Zamówienia większe, przekraczające w chwili ich dokonywania stan magazynowy Sprzedawcy, zostaną zrealizowane w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia zostanie Kupującemu podany przy składaniu Zamówienia. W niemożności zrealizowania Zamówienia w podanych terminach Kupujący zostanie o tym poinformowany przez Sprzedawcę na podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia adres mail’owy, wraz ze wskazaniem nowego terminu dostawy. Kupującemu przysługuje w takim wypadku prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 9 oraz ust. 10 pkt. IV niniejszego Regulaminu, z jednoczesnym przyjęciem, iż opóźnienie dotyczące części zamówionych Produktów jest traktowane jak częściowa niedostępność Produktu. Sprzedawcy nie przysługuje prawo do częściowego albo całkowitego anulowania Zamówienia.

2. Określone w Regulaminie terminy i warunki dostawy nie dotyczą wysyłki Produktów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. O ile warunki takiej dostawy nie wynikają z informacji uzyskanych przy złożeniu Zamówienia, dostarczenie produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga indywidualnego uzgodnienia kosztów i czasu realizacji pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

3. Przesyłki są ubezpieczone jedynie na wniosek Kupującego i jego koszt, pod warunkiem dokonania przez niego odpowiedniej przedpłaty uzgodnionej ze Sprzedawcą, równej dodatkowym kosztom ubezpieczenia.

4. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia. Odbiór zamówienia możliwy jest także w wybranym przez Kupującego stacjonarnym sklepie należącym do Sprzedawcy – w wypadku wybrania takiej formy odbioru.

5. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach wcześniej indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.

6. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu pod adresem: http://www.drogeriemarysienka.pl/, z uwzględnieniem ust. 2 zd. 2.

7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że otrzymana przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania, Kupujący jest uprawniony zażądać dokonania przez przewoźnika protokołowanego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Kupującego, które może być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

8. Postanowienia ust. 7 nie ograniczają uprawnień Konsumentów określonych w Regulaminie i przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

VII. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) za pobraniem;

b) przelewem bankowym - dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w Potwierdzeniu Zamówienia;

c) gotówką – w przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

d) za pomocą karty płatniczej;

e) w formie e-przelewu.

2. W wypadku wybrania przez Kupującego sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem lub gotówką, przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Wszelkie Zamówienia płatne są w polskich złotych (PLN). W momencie gdy odebranie przesyłki ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane jest od Kupującego posiadanie odpowiedniej ilości polskiej waluty.

4. W przypadkach, kiedy na mocy niniejszego Regulaminu Sprzedawca zwraca uiszczone przez Kupującego środki finansowe, zwrot następuje na podany przez niego rachunek bankowy, lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę. Przepis niniejszy nie ogranicza prawa Kupujących będących jednocześnie Konsumentami.

5. W przypadku dokonywania e-przelewów, niezastosowanie się przez Kupującego do poleceń banku lub operatora serwisu rozliczeniowego, skutkować będzie niedokonaniem płatności. Niedokonanie płatności w terminie skutkować będzie odpowiedzialnością Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy sprzedaży.

6. Kupującym mogą przysługiwać określone odrębnymi regulaminami rabaty oraz inne bonusy. Na zasadach w nich określonych możliwe jest ich wzajemne łączenie.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wzór pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. Jeżeli Produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy o której mowa w ust. 1 Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy w stanie nienaruszonym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 10, przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca/Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca/Usługodawca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca/Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca/Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę/Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje, w tym w szczególności reklamacje z tytułu niezgodności dostarczonego produktu z Umową sprzedaży, reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub realizacją Zamówienia, należy kierować listownie na adres: ul. Mszczonowska 30/32, 96-100 Skierniewice, lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@drogeriemarysienka.pl.

2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym albo na podany adres do korespondencji, bądź w inny podany przez Kupującego sposób. Przepis niniejszy nie uchybia postanowieniom powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego praw Kupujących i ich uprawnień w przypadku rękojmi za wady rzeczy.

3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

4. Zasady gwarancji producenta lub importera nie są jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem Sklepu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach zawarte są każdorazowo w opisie Produktu oraz na dokumencie gwarancyjnym dostarczanym Kupującemu wraz z Produktem.

5. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, zawartych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w niniejszym Regulaminie.

6. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

X. DANE OSOBOWE

1. Udostępnione dobrowolnie w ramach realizacji Zamówienia dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora tych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jedynie na czas i na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz wynikających z nich uprawnień lub obowiązków Stron. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w zakresie, dla którego przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają zgody osoby, której te dane dotyczą, dokonywane jest wyłącznie po uzyskaniu takiej dobrowolnej zgody od Kupującego.

3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jak również do ich poprawiania. Kupujący ma również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz do żądania ich usunięcia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. W szczególności prawem właściwym jest prawo państwa w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedawca/Usługodawca:

- wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu;

lub

- w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie,

a jednocześnie dana Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług elektronicznych wchodzi w zakres tej działalności.

4. Strona internetowa: http://www.drogeriemarysienka.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu i strony internetowej przez Kupującego (w szczególności do zapamiętywania danych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości sesji Kupującego, dostosowania strony internetowej do preferencji Kupującego). Szczegółowe zasady wykorzystywania plików typu cookies określa Polityka Prywatności Sklepu. Kupujący może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta.

5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące korzystania z prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY